Uzņēmumu reģistrēšana

Uzmanību! Tagad uzņēmuma reģistrācija, viena dibinātāja SIA, izmaksā tikai 50 EUR, ieskaitot valsts nodevu un reģistrācijas dokumentu noformēšanu, kā arī (ja vajag) reģistrāciju par PVN maksātāju. Konsultācijas par komercdarbības uzsākšanu - bez maksas!

Dokumentus sagatavojam dienas laikā.

Jauna uzņēmuma dibināšanai no Jums nepieciešams:

1. Dibinātāja vārds, uzvārds un personas kods,

2. Jaunā uzņēmuma nosaukums,

3. Juridiskās adreses īpašnieka rakstiska piekrišana.

BEZMAKSAS KONSULTĀCIJAS Valsts nodeva Dokumentu sagatavošana Kopā EUR
1 dibinātāja SIA + PVN reģistrācija
pamatkapitāls no 1 EUR ar/bez iemaksas

20,-

30,-

50,-

1 dibinātāja SIA + PVN reģistrācija
pamatkapitāls no 2800 EUR ar/bez iemaksas

150,-

40,-

190,-

2 dibinātāju SIA + PVN reģistrācija
pamatkapitāls no 2 EUR ar/bez iemaksas

20,-

40,-

60,-

2 dibinātāju SIA + PVN reģistrācija
pamatkapitāls no 2800 EUR ar/bez iemaksas

150,-

50,-

200,-

3 dibinātāju SIA + PVN reģistrācija
pamatkapitāls no 3 EUR ar/bez iemaksas

20,-

55,-

75,-

3 dibinātāju SIA + PVN reģistrācija
pamatkapitāls no 2800 EUR ar/bez iemaksas

150,-

60,-

210,-
Individuālais komersants

30,-

15,-

45,-

Izmaiņas Uzņēmumu reģistrā

no 18,-

no 10,-

no 28,-

 

Parakstu apliecināšanu uz dibināšanas dokumentiem var veikt:

  • 1) ar elektronisko parakstu (tikai personas ar LR personas kodu);
  • 2) pie zvērināta notāra (pirmais paraksts vienai personai 26,02 EUR, katrs nākošais paraksts 17,76 EUR)

 

Nosaukuma piešķiršanu uzņēmumam nosaka Komerclikums http://www.likumi.lv/doc.php?id=5490

Adreses pareizību pārbaudīt www.kadastrs.lv, izvēlēties sadaļu Valsts adrešu reģistrs

 

Tiem, kas vēlas iepazīties ar uzņēmumu reģistrācijas procesu - detalizēts komersanta dibināšanas dokumentācijas sagatavošanas apraksts sniegts zemāk.

 

Kā REĢISTRĒT UZŅĒMUMU?

Uzņēmuma reģistrēšana un SIA dibināšana tiek veikta saskaņā ar Latvijas likumdošanu.

Sniedzam bezmaksas konsultācijas uzņēmējiem labāko risinājumu izvēlē!

 

Kā reģistrēt uzņēmumu?

Uzņēmuma juridiskās formas izvēli vai tās izmaiņas reglamentē Latvijas Republikas Komerclikums. Pareiza uzņēmējdarbības juridiskās formas izvēle var ietekmēt gan uzņēmuma izveidošanai nepieciešamā pamatkapitāla lielumu, gan citus ar uzņēmējdarbību saistītus jautājumus un rādītājus. Visbiežāk izmantojamā komercdarbības forma ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). SIA ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība, un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Par SIA darbību atbild SIA kā juridiska persona. SIA var dibināt viens vai vairāki dibinātāji. Piesakot sabiedrību ar ierobežotu atbildību ierakstīšanai komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz pieteikums. Pieteikumu paraksta visi sabiedrības dibinātāji. Parakstu uz pieteikuma apliecina zvērināts notārs. Savukārt, ja SIA dibinātājs ir viena persona, parakstu uz pieteikuma var apliecināt Uzņēmumu reģistrā. Tāpat jābūt apliecinātai šo personu rīcībspējai. Uz speciālas notariālā kārtībā apliecinātas pilnvaras pamata pieteikumu dibinātāja vietā var parakstīt arī cita persona. Patreiz Latvijā arvien vairāk uzņēmēju izvēlas mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja statusu, ko norāda pieteikumā Uzņēmumu Reģistram.Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus ir jāiesniedz pēc Sabiedrības ar ierobežotu atbildību juridiskās adreses piekritīgajā Uzņēmumu reģistra nodaļā. Pieteikumu var iesniegt dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši izdarīt. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var nosūtīt arī pa pastu.

Pieteikumam pievienojami dokumenti :

1. Dibināšanas līgums, kurā jānorāda:

• ziņas par dibinātājiem (fiziskajai personai - vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, bet juridiskajai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, tā pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, amatu un dzīvesvietu, kurš juridiskās personas vārdā paraksta dibināšanas līgumu.);

• sabiedrības firma. Firma ir uzņēmuma nosaukums.

• sabiedrības pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;

• katra dibinātāja parakstītā pamatkapitāla un līdz reģistrācijas pieteikuma iesniegšanai apmaksājamā pamatkapitāla lielums, apmaksas kārtība un termiņi;

• katram dibinātājam pienākošos daļu skaits atbilstoši tā parakstītā pamatkapitāla daļai;

• to daļu skaits un nominālvērtību summa, kuras, dibinot sabiedrību, tiek apmaksātas ar mantisko ieguldījumu, norādot katru mantiskā ieguldījuma priekšmetu un katras tās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, kura uzņemas saistības izdarīt mantisko ieguldījumu;

• dibināšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un segšanas kārtību;

• jebkuri īpaši pienākumi, tiesības vai priekšrocības, kas sabiedrības dibināšanas laikā piešķirtas personai, kura piedalījusies sabiedrības dibināšanā;

• sabiedrības valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta;

• sabiedrības padomes locekļu vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (ja sabiedrībai ir padome);

• revidenta vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietu, ja revidents ir sabiedrībā paredzēts;

• citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu;

• sastādīšanas (parakstīšana) vietu un parakstīšanas datumu. Dibināšanas līgumu paraksta visi dibinātāji. Paraksti uz dibināšanas līguma notariāli nav jāapliecina pie notāra vai pagasttiesā. Ja sabiedrību dibina viens dibinātājs, tad dibināšanas līguma vietā sastāda un paraksta lēmumu par sabiedrības dibināšanu, kurā iekļaujama visa iepriekš minētā informācija. Dibinātāja paraksts uz lēmuma par dibināšanu publiski nav jāapliecina pie notāra vai pagasttiesā.

2. Sabiedrības statūti, kuros jānorāda:

• sabiedrības firma (nosaukums);

• sabiedrības darbības termiņu vai mērķi (ja sabiedrība tiek dibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai);

• pamatkapitāla lielums, daļu skaits un nominālvērtība;

• sabiedrības valdes skaitliskais sastāvs un valdes locekļu tiesības pārstāvēt sabiedrību kopīgi vai atsevišķi;

• sabiedrības padomes skaitliskais sastāvs (ja sabiedrībai paredzēta padome);

• īpaši daļu atsavināšanas noteikumi (ja tādi paredzēti);

• citi noteikumi, ko dibinātāji uzskata par būtiskiem un kas nav pretrunā ar likumu;

• statūtu parakstīšanas datums. Piezīme: norādīt sabiedrības statūtos ziņas par dibinātājiem vai sabiedrības juridisko adresi nav atļauts. Statūtus paraksta visi dibinātāji. Dibinātāju paraksti uz statūtiem publiski nav jāapliecina pie zvērināta notāra vai pagasttiesā.

3. Dokuments par pamatkapitāla apmaksu. Pamatkapitālu var apmaksāt gan naudā, gan ar mantisko ieguldījumu.

4. Dokumenti, kas apliecina katra mantiskā ieguldījuma vērtību (ja tiek izdarīts mantiskais ieguldījums). Par katru mantisko ieguldījumu ir jāsastāda un jāiesniedz atzinums, kurā norāda:

• katra ieguldījuma priekšmeta aprakstu;

• mantas piederību;

• katra ieguldījuma novērtēšanas metodi (to var nenorādīt, ja vērtēšanu veic dibinātāji);

• atzinumu par mantiskā ieguldījuma priekšmeta atbilstību sabiedrības komercdarbības veidam. Atzinumu sastāda un paraksta:

• eksperts, kurš iekļauts Uzņēmumu reģistra apstiprinātajā sarakstā, vai

• dibinātāji (ja mantiskā ieguldījuma kopējā vērtība nepārsniedz 5700 EUR un mantiskais ieguldījums kopā ir mazāks par pusi no sabiedrības pamatkapitāla).

5. Katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu būt par padomes locekli (ja sabiedrībai ir padome);

6. Katra valdes locekļa notariāli apliecināta rakstveida piekrišana būt par valdes locekli (atsevišķa piekrišana nav jāsniedz valdes loceklim, kurš kā dibinātājs ir parakstījis reģistrācijas pieteikumu;

7. Valdes paziņojums par sabiedrības juridisko adresi kā arī īpašnieka rakstiska atļauja par juridiskās adreses reģistrēšanu. Jaunieviesta kārtība Uzņēmumu reģistrā ir juridiskās adreses esamības pārbaude, tādēļ pirms šī paziņojuma iesniegšanas ieteicams to pārbaudīt. Bezmaksas adreses pārbaudi var veikt Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā adrešu klasifikatorā, kurš atrodams internetā pēc adreses www.kadastrs.lv.

8. Kvīts par valsts nodevas samaksu. Valsts nodeva par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ierakstīšanu Komercreģistrā. Valsts nodeva ir jāsamaksā pirms pieteikuma iesniegšanas un to var izdarīt jebkurā bankas iestādē, norādot šādus rekvizītus: saņēmējs Valsts kase, reģistrācijas Nr. 90000050138, kods TRELLV22, konts LV84TREL1060190913200.

SVARĪGI! Uzņēmumu Reģistrs par samaksātu uzskata tikai tad, kad valsts kase saņēmusi pārskaitījumu, tādēļ maksājumus labāk veikt Uzņēmumu Reģistrā ar maksājumu karti.


Uzņēmums ir ideju realizācijas līdzeklis,
Sadarbība ir panākumu atslēga,
Izaugsmei nav robežu,
Mēs esam – Jums.

Grāmatvedības pakalpojumi no 30 EUR

Ārpakalpojumi grāmatvedībā - tas ir izdevīgi, kvalitatīvi un droši!